Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me
logo
logo
logo

Studentski parlament

Studentski parlament je organ Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Predstavnici studenata u Parlamentu rade na ostvarivanju prava i zaštite interesa studenata. Predstavnici studenata u studentskom parlamentu su studenti ustanove osnivača, kao i studenti visokoškolskih jedinica van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica u Beogradu, Šapcu, Subotici i Nišu. U studentskom parlamentu mora biti najmanje jedan predstavnik studenata sa svake visokoškolske jedinice van sedišta sedita ustanove.

Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakulteta. Izbor članova Studentskog parlamenta održava se svake druge godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem. Mandat članova Studentskog parlamenta traje dve godine. Izbore za članove Studentskog parlamenta raspisuje Dekan fakulteta. U Parlament se biraju studenti sa svih godina studija i predstavnici za akreditovanih visokoškolskih jedinica van sedišta ustanove. Nakon izbora članova, unutar Parlamenta vrši se izbor tri predstavnika Parlamenta koji će aktivno učestvovati na svim sastancima Nastavno – naučnog veća , Saveta Fakulteta, Senata Univerziteta i svih komisija za kvalitet. Sedište Parlamenta se nalazi u prostorijama Fakulteta gde se održavaju sastanci. Obaveštenja o radu Parlamenta vrši se objavljivanjem na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Fakulteta.

Nadležnosti parlamenta:
 • Usvajanje opštih i posebnih akata;
 • Biranje i razrešavnje predstavnika studenata u organima Fakulteta;
 • Učestvovanje u samovrednovanju Fakulteta, studijskih programa i nastave;
 • Obavljanje aktivnosti koje se odnose na ocenu efikasnosti studija, zaštitu prava studenata i unapređenje nastave;
 • Кoncipiranje godišnjeg plana aktivnosti i razmatranje rezultata iz prethodne godine;
 • Obavljanje svih drugih aktivnosti koje su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta.

Na konstitutivnoj sednici Parlamenta održanoj dana 1.6.2023. godine, izvršena je verfikacija mandata članova studentskog Parlamenta i izbor predstavnika studentskog Parlament u organe Fakulteta kao i izbor predstavnika Studentskog parlamenta i studenta Prodekana.

Na gore pomenutoj sednici za predsednika Parlamenta izabrana je Jana Zečević, a za studenta prodekana Tamara Ristović.

Predstavnici Studentskog parlamenta u organima Fakulteta su:

 • Aleksandra Rosić, Petar Pavlović i Jelena Zlatar, kao predstavnici Studentskog parlamenta koji će učestvovati u radu Nastavno - naučnog veća;
 • Nikolina Stojkov i Marina Milošević, kao predstavnici studenata koji će učestvovati u radu Saveta Fakulteta i
 • Sava Todić i Spasoja Svrkota, kao predstavnici studenata koji će učestvovati u radu Komisije za samovrednovawe Fakulteta.
 • Predstavnik Studentskog parlamenta u Studentskom parlamentu Univerziteta Privredna akademija je Jana Zečević.

Mandat izabranih članova traje 2 (dve) godine.

Akcije studentskog Parlamenta:
 • Učestvovanje u organizaciji više humanitarnih akcija - Novogodišnjih paketića za decu iz svratišta, sakupljanje novca za bolesne sugrađane i sl.
 • Organizovanje i učešće na studentskoj konferenciji ,,Kako postati dobar pravnik"
 • Učešće u sprovođenju anketa radi poboljšanja rada i razvoja Fakulteta
 • Organizovanje tribine gospodina Arnoa Gujona
 • Učestvovanje u organizovanju stručnih praksi (prisustva krivičnim postupcima u Višem sudu u Novom Sadu i realizacija simulacije suđenja nakon svake pohađane prakse, praksa kod Pokrajinskog ombudsmana)
 • Organizovanje posete studenata institucijama u saradnji sa Fakultetom
 • Organizovanje ekskurzija

Afirimativna orijentacija Pravnog fakuteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu može se prepoznati i u brojnim akcijama koje Fakultet organizuje u cilju promovisanja pravničke struke i dodatne edukacije studenata, postdiplomaca i mladih kadrova.

Preuzimanja za studentski Parlament:
POSLOVNIK Studentskog parlamenta

Preuzimanje

PRAVILNIK o sprovođenju izbora za studentski parlament

Preuzimanje

logo